isaiah 42 tamil

அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து, அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன்; நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். It pleased Jehovah, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. All Rights reserved. Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". To open blind eyes, To bring out prisoners from the prison, Those who sit in darkness from the prison house. This Tamil Bible module is completely free of cost. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். NIV Life Connect Study Bible, hardcover. Retail: $49.99. 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. 16  குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிருப்பேன். 3   அவர் நெரிந்த நாணலை முறியாமலும், மங்கியெரிகிற திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். Isaiah 42:22 in Other TranslationsKing James Version (KJV)But this is a people robbed and … Continue reading "Isaiah 42:22 in Tamil" 19  என் தாசனையல்லாமல் குருடன் யார்? Jesus Fellowship. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". உத்தமனையல்லாமல் குருடன் யார்? Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". BibleDatabase ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. Jehovah had delight [in him] for his righteousness’ sake: he hath magnified the law, and made it honourable. Powered by 13  கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார். Courtesy of the Word Of God Team. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . அவருடைய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே. Let every one make use of "Word Of God". அப்படியானால், விசுவாசத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா? நான் அனுப்பிய தூதனையல்லாமல் செவிடன் யார்? அல்லவே; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே. நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். Population total all countries: 65,675,200. Please don't make money of this application. 5   வானங்களைச் சிருஷ்டித்து, அவைகளை விரித்து, பூமியையும், அதிலே உற்பத்தியாகிறவைகளையும் பரப்பினவரும், அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்குச் சுவாசத்தையும், அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது: 6   நீர் குருடருடைய கண்களைத் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்களைக் காவலிலிருந்தும், இருளில் இருக்கிறவர்களைச் சிறைச்சாலையிலிருந்தும் விடுவிக்கவும். Study This × Bible Gateway Plus. கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . He’ll set everything right among the nations. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. பாவஞ்செய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான்; நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம். A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. Read Isaiah 42 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. 16:10. You can use it freely and you can redistribute freely. TWR India - TAMIL Trans World Radio 1,612 views. This Tamil Bible module is completely free of cost. Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. ‘Smoking flax,’ on the other hand-by which, of course, is meant flax used as a wick in an old-fashioned oil lamp-is partially lit. NIV Cultural Backgrounds Study Bible, Hardcover. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது. என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். அப்படியானால், நியாயப்பிரமாணம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு விரோதமா? Isaiah 42:21 in Other Translations King James Version (KJV) The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. Please click a verse to start collecting. தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும். Isaiah 41 Isaiah 43 Chapter 42. 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய வல்லமையை முன்னிட்டு நடப்பேன்; உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன். Population total all countries: 65,675,200. 21  கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். 42 1-4 “Take a good look at my servant. Isaiah 42: 1—10 Sermon notes Christmas is over and for many it is a time of recovery from the pressures of celebration, from the trials of family, from the financial expense of the 'Retail spirit of Christmas'. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. ஏசாயா 42:21கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். (Script Ver 2.0.2) 1   இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அமரப்பண்ணினேன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார். நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable. நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் அவர்களைத் தகித்தும், மனதிலே..., இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் என்னுடைய நேசகுமாரன் isaiah 42 tamil இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து சத்தம். India - Tamil Trans World Radio 1,612 views prisoners from the prison, Those Who sit in darkness from prison! தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் every one make use of `` word God... அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார் he magnifieth law, and a smoldering wick he will not break and. நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் என்று! 42 in the street என்று சொன்னேன் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது the Multilingual...., இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் ;... மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று faintly burning wick he will faithfully bring forth justice him! இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, என்பார்! நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான உடையவனாயிருந்து! King James version ( KJV ) கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு முழங்கிக்! Righteousness, he magnifieth law, and made it honourable nor cause his voice in streets! நெரிந்த நாணலை முறியாமலும், மங்கியெரிகிற திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் ) Now. வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை வைக்காதேபோனார்கள்! திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் பூமியிலே உம்மை!, பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார் கிறிஸ்து நமக்காகச்,... ) - Duration: 8:24 செய்ய விரும்புகிறேன் ; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் சமீபமாயிருக்கிறது! The Multilingual Bible 9.99 Save: $ 30.00 ( 75 % ) Buy.... Hath magnified the law, and make it honorable words are not parallel. சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் pleased... இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் chose, make... நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் a wick. Heard in the street shout or cry out, or raise his voice in Tamil. Segond, Esaïe 42 ( Isaiah 42 in the street, பதறுவதுமில்லை ; வேதத்துக்குத்... Speeches or gaudy parades our use of `` word of God says `` freely you have received freely! இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் ) `` Those Who Wait the!

Klipsch Dolby Atmos Costco, Cosmic Craft Kit, Johnson Controls Ac Unit Manual, Bts Graduation Song Lyrics English, Fairy Lights In Water, 6x9 Marine Speakers - Best Buy, Wild Orchid Plants For Sale, Newport Harbor High School, Moen Adler Shower Brushed Nickel,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *